REGULAMIN

Regulamin promocji „Mania Uciekania”

   

§ 1. Definicje:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizatorzy:
  • Mozaika, ul. Dąbrowskiego 64/10, 60-522 Poznań, NIP: 5562128966
  • Arkomp, os. Winiary 9/19, 60-665 Poznań, NIP: 9720253484
  • Fun4Brain, ul. Chełmońskiego 22/6, 60-756 Poznań, NIP: 6653007513
  • MF Kwadrat, ul. Garbary 33/10a, 61-868 Poznań, NIP: 6222805397
  • Dobra Strona, ul. Chłodna 3/7, Poznań, NIP: 7791260007
  • Polska Agencja Edukacyjna, ul. Zakręt 18, 60-351 Poznań, NIP: 7841625305
  • Komerit, os. Stare Żegrze 89a/4, 61-249 Poznań, NIP: 7821181822
  • Dark House, ul. Mostowa 26/5, 61-854 Poznań, NIP: 7822397501
  • Stang, ul. Wiedeńska 55, 60-683 Poznań, NIP: 9721185253
  • DreamScape, ul. Strzelecka 28/4, Poznań, NIP: 7773161720
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która odbywa Grę i przystępuje do Promocji na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
 3. Gra – zabawa w pokoju typu escape room, w miejscach wymienionych w niniejszym regulaminie
 4. Ulotka – ulotka, którą Uczestnik przystępujący do Promocji otrzymuje podczas rejestracji
 5. Strona internetowa – strona www o adresie www.maniauciekania.pl utrzymywana przez Organizatora.
 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Miejsca prowadzenia Promocji oraz Gry biorące w niej udział:
  • Tajemniczy Las – ul. Dąbrowskiego 64/10, Poznań
  • Nawiedzony Strych – ul. Polska 16, Poznań
  • Sekret dziadka – ul. Chełmońskiego 22/6, Poznań
  • Faraon – ul. Garbary 33/10a, Poznań
  • W 80 minut dookoła świata – ul. Słowackiego 36/1, Poznań
  • Murder House – ul. Zakręt 18, Poznań
  • Coś – ul. Radosna 12, Poznań
  • Opuszczony Szpital Psychiatryczny – ul. Mostowa 26/5, Poznań
  • Backstage – os. Przyjaźni 132B/1 piętro, Poznań
  • Jak uratować smoka – ul. Strzelecka 28/4, Poznań
 3. Promocja prowadzona jest w okresie od 1.02.2018 do 30.08.2018 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do jej przedłużenia.
 

§ 3. Zasady promocji

 1. Przedmiotem akcji promocyjnej jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z obniżonych cen na odbycie Gry.
 2. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest odbycie jednej dowolnej pełnopłatnej Gry, pobranie Ulotki z unikatowym numerem identyfikacyjnym, podanie swojego adresu mailowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby niniejszej Promocji.
 3. Uczestnik, który przystąpił do Promocji ma prawo otrzymać zniżkę na kolejną Grę w wysokości 10% ceny wyjściowej danej Gry. Cenę wyjściową Uczestnik poznaje w chwili dokonywania rezerwacji Gry.
 4. Warunkiem otrzymania zniżki na drugą Grę oraz kolejne Gry jest:
  • przystąpienie do Promocji
  • odbycie kolejnej Gry w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odbycia pierwszej lub poprzedniej Gry – czego poświadczeniem jest data poprzedniej Gry wraz z przystawioną pieczątką Organizatora
  • przed odbyciem kolejnej Gry okazanie Ulotki obsłudze w celu odnotowania daty Gry oraz poświadczenia jej odbycia poprzez przystawienie pieczątki Organizatora
  • dokonanie zapłaty za Grę gotówką
 5. W przypadku wątpliwości co do terminu odbycia poprzedniej Gry Organizator ma prawo dokonać weryfikacji tej informacji poprzez kontakt z poprzednim miejscem, w którym Uczestnik odbył Grę.
 6. Uczestnikowi, który nie odbędzie kolejnej Gry w terminie 14 dni od poprzedniej, zniżka nie przysługuje, jednak ma On prawo do kolejnych zniżek, jeśli kolejne Gry odbędzie w terminie wskazanym w § 3 pkt. 5.
 7. W przypadku gdy w jednej Grze w tym samym czasie i miejscu bierze udział więcej niż jeden Uczestnik – zniżki Uczestników nie sumują się.
 8. Uczestnik nie ma prawa żądać zniżek na Gry, które odbył przed przystąpieniem do Promocji.
 9. Uczestnik może odwiedzać pokoje biorące udział w Promocji w dowolnej kolejności.
 10. Zniżka, o której mowa w § 3 pkt. 4 przyznawana jest w następujący sposób: Uczestnik opłaca gotówką należność za Grę umniejszoną o przysługującą Zniżkę – po okazaniu Ulotki i spełnieniu warunków Promocji.
 11. W przypadku zagubienia Ulotki Uczestnik może wystąpić do Organizatora o wydanie duplikatu poprzez wysłanie prośby na adres mailowy: biuro@maniauciekania.pl. Prośba powinna zawierać: imię, nazwisko i adres mailowy podany podczas rejestracji. Koszt wydania duplikatu – 4 zł – Uczestnik zobowiązany jest opłacić podczas jego odbioru.
 

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@maniauciekania.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, numer unikatowy Ulotki, adres mailowy podany podczas przystępowania do Promocji oraz opis podstawy reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną pocztą elektroniczną.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opierać się będzie na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od tego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.
 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oaz żądania ich usunięcia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
   

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.
 2. Regulamin będzie dostępny w czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.maniauciekania.pl.